Algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie
Uitgeverij Het Noorderlicht vof
Bredestraat 198
6543ZZ Nijmegen
---------------------------------------
[email protected]
KvK-nummer: 73191639
Btw-identificatienummer: NL859392818B01

Michiel van der Ham en Mireille Goedkoop zijn de eigenaenr van Uitgeverij het Noorderlicht vof. Deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op alle producten en diensten die gekocht en geleverd zijn via hetnoorderlicht.online

Artikel 1 - Definities

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Uitgeverij Het Noorderlicht vof (hierna te noemen: UHN) en deelnemer van webinars of afnemer van fysieke of digitale producten (hierna te noemen: klant).
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op maatwerk. Bij maatwerk gelden de voorwaarden zoals overeengekomen in de offerte.
1.3 Onder ‘webinars’ of 'digitale workshops' wordt verstaan een door UHN online georganiseerde scholing bestaande uit één of meerdere sessies waarvoor individuele personen zich kunnen aanmelden.
1.4 Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan de natuurlijke persoon die aangemeld is om een webinar te volgen.
1.5 Onder ‘fysieke’ producten wordt verstaan één van de boeken of materialen welke UHN uitgeeft.
1.6 Onder ‘digitale producten’ wordt verstaan de content die in een besloten online leeromgeving aangeboden wordt en waarvoor de klant individuele inloggegevens krijgt om toegang te krijgen.
1.7 Onder ‘opdrachten’ worden alle inschrijvingen voor webinars verstaan en alle bestellingen voor fysieke of digitale producten.

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door UHN, vertegenwoordigd door Michiel van der Ham schriftelijk of per e-mail is bevestigd.
2.2 Alle betalingen dienen door overschrijving op de aangegeven bankrekening te geschieden of via de betaalprocedure op hetnoorderlicht.online. Andere vormen van betaling worden niet geaccepteerd.
2.3 Afspraken met en toezeggingen van derden zijn niet geldig.
2.4 De klant erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door de opdracht te plaatsen, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de klant zijn verworpen. Een verwijzing naar de eigen voorwaarden of een standaard-clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht.
2.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Siets Bakker en Michiel van der Ham met hun klanten te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door klanten van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder klant wordt verstaan eenieder die een of meerdere producten via www.hetnoorderlicht.online koopt.
2.7 Een e-mail wordt gelijkgesteld aan ‘schriftelijk’.


Artikel 3 - Voorwaarden deelname webinars (annuleren, restitutie, vervanging)

3.1 De klant kan deelname tot 3 weken voor aanvang van (de eerste in geval van een pakket) het webinar kosteloos annuleren. Als de klant al een webinar uit een pakket (serie van meer dan 1 webinar) heeft afgenomen vervalt het recht op annuleren en restitutie voor de rest van de serie (zie ook artikel 4.6)
3.2 Als in het aangekochte webinar pakket een (toegestuurd) boek onderdeel is van het pakket, zal bij annulering (als onder 3.1 benoemd) de gangbare verkoopprijs en verzendkosten (inclusief btw) van dit boek in mindering gebracht worden op het restitutie bedrag.
3.3 Als klant niet kan deelnemen aan het live webinar kan de klant de inschrijving voor een webinar niet aan iemand anders overdragen. Het webinar wordt opgenomen en naderhand beschikbaar gesteld aan de klant.
3.4 Als de (serie) webinars worden ondersteund met unieke content in de online leeromgeving, is het in geen enkel geval toegestaan de inloggegevens met anderen te delen of derden op andere wijze toegang te geven tot de online leeromgeving. Zie artikel 4.3 en 4.5 voor aanvullende voorwaarden.
3.5 Bij onvoorziene omstandigheden kan UHN de opgegeven webinar begeleider vervangen door iemand anders.


Artikel 4 - Voorwaarden fysieke en digitale producten - verzending

4.1 Ten behoeve van het versturen van fysieke producten (o.a. boeken horend bij bepaalde pakketten) zijn adresgegevens nodig. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en nooit gedeeld met derden.
4.2 Ten behoeve van het toegang geven tot digitale producten moet in (sommige gevallen) een account worden aangemaakt en een mailadres worden opgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en nooit gedeeld met derden.
4.3 Het is de klant in geen enkel geval toegestaan de inloggegevens van het account met anderen te delen of derden op andere wijze toegang te geven tot de online leeromgeving.
4.4 Het is tevens niet toegestaan de inhoud publiekelijk te maken via Social Media, blogs of op welke andere wijze dan ook. Het is de klant wel toegestaan de inhoud te gebruiken voor de eigen werkzaamheden.
4.5 Toegang tot de besloten (met inlognaam en wachtwoord) online omgeving is in geen geval overdraagbaar.
4.6 De klant heeft het recht zich af te melden tijdens de looptijd van een serie webinars. Dit gaat eenvoudig door af te melden in de mail. Een restitutie is niet van toepassing en afmelden is onomkeerbaar.
4.7 De klant houdt vanaf de factuurdatum 1 jaar toegang tot de content in de online leeromgeving (alleen bij producten met toegang tot de online leeromgeving) en van het fysieke product dat hij gekocht heeft. Bij losse webinars, of online workshops sturen we je eenmalig de link van de opname door of krijg je 1 maand toegang tot de opname via een link naar een webpagina waar de opname is te bekijken.
4.8 Er is geen recht van retour omdat het digitale producten betreft.
4.9 Indien er een of meerdere gratis boeken onderdeel zijn van een aankoop, verzenden we die ook gratis naar 1 adres in de EU. Buiten de EU berekenen we een verzendtoeslag op basis van de werkelijke verzendkosten.


Artikel 5 - Prijzen en betaling

5.1 De prijzen van alle producten staan op www.hetnoorderlicht.online. Bij ieder product staat vermeld of de prijs inclusief of exclusief BTW is.
5.2 Alle producten dienen in één keer en vooraf betaald te worden.
5.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige producten.
5.4 Er wordt geen restitutie verleend bij prijswijzigingen.

Artikel 6 - Intellectueel eigendom en gebruik materialen

6.1 Op alle teksten, materialen en vormgeving van producten hebben Siets Bakker en Michiel van der Ham de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na deelname aan de webinar(s) en tijdens de looptijd van digitale producten mag de deelnemer de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze of inloggegevens te delen met derden.

Artikel 7 - Klachten

7.1 Als je ontevreden bent over een van de producten informeer Siets Bakker of Michiel van der Ham hier dan direct per mail ([email protected]) over. We verplichten ons om de klacht serieus te nemen en samen met jou naar een oplossing te zoeken.
7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na start van het product gemeld worden. Klachten die later worden ingediend worden wel behandeld maar het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling vervalt.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van Siets Bakker en of Michiel van der Ham wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., emotionele schade is uitgesloten.
8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, kan de klant Siets Bakker en Michiel van der Ham schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn om de verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 - Privacy

9.1 De webinars worden opgenomen door UHN. De opname worden na afloop beschikbaar gemaakt voor de deelnemers om ze terug te kunnen kijken, als eenmalige losse link naar de video (1 maand beschikbaar) of in de online ledenomgeving (langdurig beschikbaar).  
9.2 Als een deelnemer niet wil dat hij/zij herkenbaar is tijdens een webinar (en de achteraf beschikbaar gestelde opname van het webinar) kan hij/zij de camera en of microfoon uitschakelen. Dat is de individuele verantwoordelijkheid van de deelnemer.
9.3 Het is deelnemers niet toegestaan foto’s, video’s of andere opnamen te maken van andere deelnemers zonder toestemming vooraf.
9.4 Tijdens de webinars worden geen deelnemerslijsten uitgereikt, noch wordt uitgebreide persoonlijke informatie gedeeld zoals achternamen en werkgevers.
9.5 Als een deelnemer contact wil houden met een andere deelnemer en UHN of Siets Bakker of Michiel van der Ham wordt gevraagd contactinformatie door te geven, dan zal dit uitsluitend gebeuren nadat hiervoor toestemming gegeven is door de persoon van wie de informatie gewenst is.
9.6 Bij iedere interactie tussen de bezoeker van deze website, is de AVG van toepassing. Hoe de privacy gewaarborgd wordt staat in de privacyverklaring te vinden op www.hetnoorderlicht.online.


Artikel 10 - Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen de klant en UHN overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
10.3 Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

11 Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Bij eventuele geschillen zijn zowel de klant als UHN verplicht om zich in te spannen om het geschil onderling op te lossen, voordat het geschil aan de rechter voorgelegd wordt.
11.2 Indien klant en UHN er onderling niet uitkomen, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de rechter te Alkmaar.
11.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Nijmegen, september 2021